ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น

Global Metal Painting Group Co., Ltd. > CSR th  > ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น

ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น

บริษัท โกลบอล เมทัล เพนท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด ให้ความสำคัญด้านการประหยัดพลังงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในโรงงานและสำนักงาน

เพราะเราใส่ใจเป็นอย่างมากในเรื่องการปะหยัดพลังงาน ตั้งแต่การคัดเลือกเครื่องจักรที่เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุดเทียบกับอัตราสารสิ้นเปลืองพลังงาน ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้น การหมั่นตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมมให้สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ นอกจากนั้นการจัดตารางการทำงานและกระบวนการอย่างเหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งหนทางในการลดใช้พลังงาน ทั้งยังต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานที่ดีภายในบริษํท เพื่อให้การประหยัดพลังงานสูงสุด ขณะที่ยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานไว้คงเดิม