โรงงานสะอาด คัดแยกขยะ

Global Metal Painting Group Co., Ltd. > CSR en  > โรงงานสะอาด คัดแยกขยะ

โรงงานสะอาด คัดแยกขยะ

บริษัทโลกบอล เมทัล เพนท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด ดำเนินนโยบายคัดแยกขยะ และของเสียต่าง ๆ ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพราะความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นจำเป็นต่อโรงงานและชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมาก การจัดการขยะและของเสียเหลือทิ้งจากระบวนการผลิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของเรา เราจึงคัดแยกของเสียเหลือทั้งเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ และนำไปจัดการต่อแย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่งไปรีไซเคิล หรือนำไปทำลายตามขึ้นตอนมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุดชุนที่อยู่อาศัยโดยรอบได้รับผลกระทบน้อยที่สุด